Skoči na vsebino

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE GRADBIŠČA

 

 

Datum odpošiljanja 

 • vpisati je treba datum, ko boste prijavo oddali na pošto ali poslali faksu


Popoln naslov gradbišča 

 • vpisati je treba podatke o lokacijigradbišča:
  • krajter ulica in hišna številka objekta, 
  • kadar imena ulice in hišne številke še ni, poleg kraja vpišite še podatke o katastrski občini,
  • v primeru gradnje na večjem območju (cesta, železnica,…) je treba vpisati imena krajev na obeh koncih gradbišča, lahko tudi stacionažo (km)

 

 

Podatki o naročniku

 • vpisati je treba ime in priimek, poln naslov in telefonsko številko naročnika (fizične osebe)

ali

 • naziv, poln naslov in telefonsko številko naročnika (pravne osebe)

 

Vrsta gradnje

 • vpisati je treba podatke o vrsti del, številu in vrsti objekta(-ov), ki ga (jih) gradimo
  • vrsto del izberete s spodnjega seznama:
   • pripravljalna dela (čiščenje terena, raziskave in izkopavanja, prestavitve, priprava terena)
   • rušenje in demontaža 
   • gradnja (novogradnja, razširitve)
   • nadomestna gradnja  (odstranitev in nova gradnja objekta)
   • sprememba rabe (namembnosti, zamenjava tehnoloških postopkov,…)
   • rekonstrukcija (bistveno se ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost objekta) 
   • redna vzdrževalna dela (pleskanje, manjša popravila, manjše zamenjave - poda,….)
   • investicijska vzdrževalna dela (večja popravila, obrtna, inštalacijska dela - izboljšave )
   • čiščenje (objekta, instalacij, naprav)
  • število (število objektov)
  • vrsto objekta(ov) izberete v skladu z Uredbo o uvedbi  in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003) – glejte CC-Si klasifikacijo ali klasifikacijo s pojasnili

 

Nadzornik projekta

 • vpisati je treba ime, priimek, poln naslov in telefonsko številko nadzornika 
  • če ga nimate, pustite polje prazno

 

 

 

Koordinator(ji) za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta

 • vpisati je treba ime, priimek, poln naslov in telefonsko številko koordinatorja(jev) = posameznika(-ov), ki je(so) izvajal(-i) naloge v fazi priprave na gradnjo;
  • če koordinatorja ni treba imenovati, pustite polje prazno

 

Koordinator(ji) za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta

 • vpisati je treba ime, priimek, poln naslov in telefonsko številko koordinatorja(-jev) = posameznika(-ov), s katerim(-i) ste sklenili pogodbo za izvajanje nalog v fazi gradnje objekta;
  • če koordinatorja ni treba imenovati, pustite polje prazno

 

 

Številka, verzija in datum varnostnega načrta

 • prepišite zahtevane podatke iz varnostnega načrta;
  • če varnostnega načrta ni, pustite polje prazno

 

Varnostni načrt izdelal

 • vpišete podatek o izdelovalcu varnostnega načrta - ime oziroma naziv firme, ime in priimek odgovorne osebe, poln naslov, telefonska številka;
  • če varnostnega načrta ni, pustite polje prazno

 

 

Predvideni datum začetka del

 • vpisati je treba datum, ko naj bi izvajalec(-ci) začel(-i) z deli na objektu

 

Predvideno trajanje del

 • vpisati je treba datum, ko naj bi zaključili z deli na objektu

 

 

 

Ocenjeno največje število delavcev na objektu

 • vpisati je treba, koliko delavcev bo predvidoma največ hkrati na objektu - oceniti je treba v naslednjih razponih: do 5; od 6 do 20; od 21 do 50; več kot 50

 

 

 

Planirano število pogodbenih izvajalcev in samostojnih podjetnikov na objektu

 • vpisati je treba predvideno število vseh izvajalcev, ocenite lahko v razponih: do 5;  od 6 do 10;  več kot 10

 

 

 

Podatki o pogodbenih izvajalcih, ki so že izbrani

 • vpisati je treba polna imena (nazive) in naslove (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj) vseh izvajalcev, ki so v času oddajanja prijave že znani

 

PRIJAVO MORA OBEZNO PODPISATI ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA ALI NJEGOV NADZORNIK PROJEKTA;koordinator za varnost in druge osebe, ki lahko sodelujejo pri pripravi prijave, so lahko samo sopodpisniki prijave.