Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA SPLOŠNE, KADROVSKE IN FINANČNE ZADEVE TER INFORMATIKO

 

Vodja službe: Branka Knafelc

telefon: 01 280 36 50, 01 280 36 60
e-naslov: gp.irsd(at)gov.si   

 

 

Naloge službe:

 • vodenje in organiziranje službe ter priprava analiz, poročil in drugih dokumentov;
 • opravljanje zahtevnih nalog za usklajeno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot inšpektorata;
 • priprava strategije komuniciranja z mediji in javnost dela inšpektorata;
 • organizacija usposabljanj, strokovnih izpopolnjevanj, prijav na strokovne izpite inšpektorjev in javnih uslužbencev ter druge oblike dela na področju izpopolnjevanja zaposlenih;
 • priprava podlag za strokovne kolegije in delovne skupine ter druge podobne naloge;
 • naloge na področju upravljanja človeških virov;
 • priprava proračunskih dokumentov, načrtovanje in vodenje postopkov porabe finančnih sredstev, priprava zaključnega računa in premoženjske bilance;
 • sodelovanje med nadzorniki porabe proračunskih sredstev in inšpektoratom;
 • koordinacija priprave najemnih pogodb;
 • opravljanje nalog in postopkov izvajanja javnih naročil; realizacija načrtov nabav osnovnih sredstev in izvedba investicijskih programov;
 • priprava internih aktov in navodil s splošnega in kadrovskega področja;
 • vodenje kadrovskih in drugih evidenc, osebnih podatkov in osebnih map zaposlenih, priprava tehničnih postopkov napredovanj in ocenjevanj uspešnosti zaposlenih ter opravljanje drugih nalog v zvezi z izvajanjem delovne in uslužbenske zakonodaje;
 • vodenje področja obračuna plač in drugih nadomestil zaposlenih;
 • izvajanje sistema plač v javnem sektorju in poročanje pristojnim organom in službam;
 • tehnična priprava in izvedba klasifikacijskih, signirnih in drugih načrtov;
 • sodelovanje z raznimi institucijami pri pripravi skupnih projektov uprave;
 • neposredno sodelovanje s pooblaščenimi izvajalci storitev;
 • priprava navodil za delo z računalniško opremo in aplikacijami ter vodenje evidenc o usposabljanju zaposlenih;
 • zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij; načrtovanje, uvajanje in dograjevanje obstoječih aplikacij;
 • vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme inšpektorata;
 • načrtovanje, usklajevanje in koordiniranje dela na obrambnem področju ter področju zaščite in reševanja; izvajanje nalog in vodenje postopkov v zvezi s tajnimi podatki;
 • sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z delovanjem inšpektorata s področja dela službe ter drugo delo iz pristojnosti inšpektorata.