Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREIZKUSI ZNANJA STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI KOORDINATORJEV

A:POMEMBNA SPOROČILA

V poglavju B. »OBDOBNO USPOSABLJANJE« - »OBDOBNO OBNAVLJANJE ZNANJA« je opredeljen način plačila upravne takse za vlogo za izdajo potrdila za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih o udeležbi na obdobnih usposabljanjih, skladno z zahtevami Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev. 

 

C: POGOJI ZA OPRAVLJANJE NALOG KOORDINATORJEV

Osebe, ki želijo opravljati naloge koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu morajo izpolnjevati pogoje predpisane v 4.členu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 83/2005). Poleg predpisanih delovnih izkušenj in opravljenih strokovnih izpitov morajo imeti opravljeno tudi prvo usposabljanje in prvi preizkus strokovne usposobljenosti v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS štev. 31/2008). Z novim pravilnikom je usposabljanje ločeno na prvo in na obdobno usposabljanje.

 

 

 

 

 

 

 

D: PRVO USPOSABLJANJE

D1: PRVO USPOSABLJANJE

 

Prvo usposabljanje koordinatorjev v skladu s pravilnikom izvajajo izvajalci, ki so pridobili dovoljenje s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V skladu z 10.členom pravilnika mora izvajalec usposabljanja najkasneje 15 dni pred izvedbo le tega na inšpektorat javiti kraj in čas usposabljanja.

 

Seznam imetnikov dovoljenja  je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

 

 D1.1 TERMINI PRVIH USPOSABLJANJ

 

V letu 2019 je izvajanje prvih usposabljanj koordinatorjev na osnovi podanih prijav s strani izvajalcev teh usposabljanj predvideno v naslednjih terminih:

 

  

 

- ZVD Ljubljana (7.5.2019 - 15.5.2019)

 

 

Že izvedeno:

1.) CIVIS Maribor (22.1.2019 - 31.1.2019)

 

D2: PRVI PREIZKUSI ZNANJA STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI KOORDINATORJEV

 

Na osnovi določil 16.člena Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS štev. 31/2008) kandidati za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu opravljajo prvi preizkus pred strokovno komisijo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Kandidata za opravljanje prvega preizkusa prijavi inšpektoratu izvajalec usposabljanja s prijavnico, ki je v prilogi (OBRAZEC 1). Poleg prijavnice je v skladu s pravilnikom potrebno predložiti:

-         varnostni načrt

-         dokumentacijo iz tretje alineje 7.člena uredbe

in    naročilnico za plačilo stroškov preizkusa (OBRAZEC 2)

 

Na osnovi podanega predhodnega soglasja Vlade RS in sprememb Zakona o  prispevkih za socialo varnost ter ZPIZ-2  stroški prvega preizkusa znanja strokovne usposobljenosti na posameznega kandidata znašajo 278,80 EUR.

 

 

  

 

 

D3: TERMINI PRVIH PREIZKUSOV ZNANJA

Termini prvih preizkusov znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev bodo objavljeni, ko bodo izvajalci prvega usposabljanja koordinatorjev skladno z določilom 18. člena Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 31/2008) kandidate prijavili na Inšpektorat RS za delo.

 

-  4. junij 2019 s pričetkom ob 15. uri na lokaciji Inšpektorata RS za delo, Štukljeva cesta 44, Ljubljana (za kandidate, ki so opravili usposabljanje pri izvajalcu Civis Maribor)

 

- 10. in 11. junij 2019 s pričetkom ob 15. uri na lokaciji Inšpektorata RS za delo, Štukljeva cesta 44, Ljubljana (za kandidate, ki so opravili usposabljanje pri izvajalcu ZVD Ljubljana)

 

Izvedeno v letu 2019: /

 

 

 

E: OBDOBNO USPOSABLJANJE IN OBNAVLJANJE ZNANJA

E1. OBDOBNO USPOSABLJANJE IN OBDOBNI PREIZKUSI ZNANJA KOORDINATORJEV:

 

Koordinatorji se morajo tudi po opravljenem prvem preizkusu znanja še naprej stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih. Ti seminarji, posveti in konference morajo trajati vsaj 4 šolske ure, izvajalec tega usposabljanja pa mora v skladu s 25.členom pravilnika najkasneje 30 dni pred izvedbo na inšpektorat javiti datum, kraj in program usposabljanja ter seznam predavateljev. Program mora obsegati najmanj novosti na področju zakonodaje, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in eno od aktualnih tematik na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

 

Koordinator mora vsakih 5 let obnoviti znanje o varnosti  in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V skladu s 26.členom pravilnika pa se šteje, da je koordinator obnovil znanje, če se je najmanj dvakrat  v tekočem letu udeležil obdobnega usposabljanja, ki je bilo predhodno prijavljeno Inšpektoratu za delo. Koordinator, ki se je stalno strokovno usposabljal, mora v skladu s 27.členom vsakih 5 let na inšpektorat vložiti zahtevo za izdajo potrdila (OBRAZEC 3). Stroški v zvezi s to zahtevo so podrobneje opredeljeni v točki E2. Koordinatorji, ki ne bodo vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih pred pretekom roka že predhodno pridobljenega potrdila, jim bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnem veljavnosti le tega in bodo morali ponovno opravljati prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

 

Če se koordinator ni udeležil vsaj 2 usposabljanj vsako tekoče leto, mora pred iztekom 5 letnega obdobja opraviti obdobni preizkus znanja. Obdobni preizkus znanja se opravlja v pisni obliki in obsega poznavanje veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Koordinator se k preizkusu prijavi na inšpektorat (OBRAZEC 4) z obrazcem, ki je v prilogi. Na osnovi podanega predhodnega solasja Vlade RS in sprememb Zakona o prispevkih za socialno varnost ter ZPIZ-2 stroški obdobnega preizkusa znanja strokovne usposobljenosti na posameznega kandidata znašajo 152,45 EUR.  Koordinatorji, ki se k obdobnem preizkusu znanja ne bodo prijavili pred pretekom roka veljavnosti potrdila o opravljenem prvem preizkusu znanja, jim bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnevom veljavnosti le tega in bodo morali ponovno opraviti prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

 

E2: ZAHTEVA ZA IZDAJO POTRDILA O UDELEŽBI NA OBDOBNIH USPOSABLJANJIH:

 

Kandidate, ki oddajo vlogo za izdajo potrdila za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih o udeležbi na obdobnih usposabljanjih skladno z zahtevami Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev, obveščamo, da na podlagi predhodneg soglasja Vlade RS in sprememb Zakona o prispevkih za socialno varnost ter ZPIZ-2 stroški postopka preverjanja in potrjevanja dokazil znašajo 128,61 EUR.  Plačilo stroškov je potrebno izvršiti s plačilnim nalogom:

 

Številka vplačilnega računa: 01100-6300109972 (lasnik računa RS, Gregorčičeva 20, Lj) 

Model:  11

Polje sklicevanja: 261399 - 7130 - 10513

Koda namena: OTHR

Namen plačila: Plačilo stroškov postopka izdaje potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljajih 

 

Kandidat prejme novo potrdilo potem, ko imenovana komisija ugotovi udeležbo kandidata na obdobnih usposabljanjih ter po plačilu prejetega računa. 

 

 

E3: SEZNAM OBDOBNIH USPOSABLJANJ KOORDINATORJEV PO 25. ČLENU PRAVILNIKA:

 

Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 31/2008) v svojem 25. členu določa, da morajo izvajalci izvedbo obdobnih usposabljanj koordinatorjev javiti na inšpektorat za delo. Z udeležba koordinatorjev najmanj dvakrat v tekočem letu na predhodno omenjenih usposabljanjih pa se šteje, da je koordinator obnovil znanje in da je stalno strokovno usposobljen za opravljanje strokovnih nalog. Na osnovi pridobljenih dokazil o udeležbi le na takšnih obdobnih usposabljanjih se lahko pridobi potrdilo po Prilogi VI Pravilnika.

 

Na inšpektorat za delo je bilo javljeno izvajanje naslednjih obdobnih usposabljanj, udeležba katerih se bo upoštevala pri izdaji potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih od datuma uveljavitve Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih naprej:

 

1. leto 2008
2. leto 2009
3. leto 2010
4. leto 2011
5. leto 2012
6. leto 2013
7. leto 2014
8. leto 2015
9. leto 2016 
10. leto 2017
11. leto 2018 

 

 

 

E3.1. Seznam obdobnih usposabljanj v letu 2019

- KOVA Celje (4. julij 2019 v Celju)

 

 

V letu 2019 že izvedeno:

 

1.) Zbornica VZD - 28.2.2019

2.) KOVA Celje - 14.3.2019

3.) Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto - 21.3.2019

4.) Društvo varnostnih inženirjev  Severnoprimorske regije - 22.3.2019

5.) CIVIS Maribor - 26.3.2019 in 28.3.2019

6.) Varnostni faktor - 29.3.2019

7.) Društvo strokovnih delavcev VZD Ptuj - 21.5.2019

 

Vsi koordinatorji, ki na IRSD ne bodo pravočasno vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih na osnovi dokazil svoje udeležbe na usposabljanjih, javljenih na IRSD, v predpisanem številu, bodo morali opraviti obdobni preizkus znanja. Na obdobni preizkus znanja se je potrebno prijaviti pred prenehanjem veljavnosti izdanega potrdila.

 

E4: OBDOBNI PREIZKUSI ZNANJA V LETU 2019

V letu 2019 bodo organizirani obdobni preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev v primerih, ko se posamezni koordinatorji iz kakršnihkoli razlogov niso mogli udeležiti obdobnih usposabljanj  (29. člen Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih-Ur.l. RS, št. 31/2008). Za predhodno prijavo se pred iztekom veljavnosti že izdanega potrdila uporabi "OBRAZEC 4", in sicer:

 

 

-  4. junij 2019 s pričetkom ob 15. uri na lokaciji Inšpektorata RS za delo, Štukljeva cesta 44, Ljubljana

 

Že izvedeno v letu 2019: /

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Obrazci

 

 

        OBRAZEC 1   - Obrazec k prvemu preizkusu znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu

                                na začasnih in premičnih gradbiščih

 

        OBRAZEC 2   - Naročilnica za opravljanje prvega preizkusa znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev za varnost

                                in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

 

        OBRAZEC 3   - Zahteva za izdajo potrdila koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

                                 o udeležbi na obdobnih usposabljanjih

 

        OBRAZEC 4   - Prijavnica k obdobnemu preizkusu znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev