Skoči na vsebino

INŠPEKCIJA NADZORA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 

Direktor: Slavko Krištofelc, univ. dipl. inž. el.
telefon: 01 280 36 60, 01 280 36 70

e-pošta: gp.irsd(at)gov.si

 

 

Naloge inšpekcije:

  • vodenje in organiziranje dela inšpekcije, opravljanje neposrednega nadzora varnosti in zdravja pri delu ter priprava najzahtevnejših gradiv, evidenc in poročil s področja dela inšpekcije in inšpektorata;
  • oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev ter sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih besedil, ki urejajo področje nadzora varnosti in zdravja pri delu;
  • promocija politike in kulture varnosti in zdravja pri delu na podlagi nacionalnega programa Republike Slovenije in smernic Evropske Unije;
  • priprava programov dela in drugih gradiv za delo inšpekcije in inšpektorata, priprava navodil za izvedbo koordiniranih, usmerjenih in drugih akcij inšpekcije;
  • spremljanje in usmerjanje dela s področja inšpekcije v območnih enotah, skrb za enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov, usklajevanje dela in nudenje strokovne pomoči inšpektorjem s področja nadzora inšpekcije;
  • strokovni nadzor nad delom inšpektorjev v notranjih organizacijskih enotah;
  • sodelovanje v projektnih skupinah, koordinacijskih skupinah in drugih oblikah sodelovanja med inšpekcijami, Inšpektorati in drugimi organi;
  • izvajanje izobraževanja, strokovnega usposabljanja ter izpopolnjevanja; 
  • priprava podlag in dokumentov za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in organi s področja dela inšpekcije;
  • sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah povezanih z delovanjem inšpektorata s področja dela inšpekcije ter drugo delo iz pristojnosti inšpektorata.