Skoči na vsebino

NOVICA

23. 3. 2017

Postopek izdaje predhodnega dovoljenja za delo otrok

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 211. členu prepoveduje delo otrok, mlajših od 15 let starosti, razen pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalske aktivnosti, ko lahko otrok, mlajši od 15 let sodeluje proti plačilu, in sicer po predhodnem dovoljenju inšpektorja za delo, ki ga ta izda na podlagi zahtevka zakonitega zastopnika.

 

Postopek in pogoji za izdajo dovoljenja so določeni s pravilnikom, Inšpektorat RS za delo pa je pripravil o tem dodatna pojasnila.

 

Načeloma je prepovedano delo otrok, mlajših od 15 let starosti, razen pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalske aktivnosti, ko lahko otrok, mlajši od 15 let sodeluje proti plačilu.

 

Otrok, ki je dopolnil starost 13 let, lahko opravlja lažje delo najdalj 30 dni v posameznem koledarskem letu v času šolskih počitnic tudi v drugih dejavnostih, na način, v obsegu in pod pogojem, da dela, ki jih bo opravljal, ne ogrožajo njegove varnosti, zdravja, morale, izobraževanja in razvoja. Vrste lažjih del so določene v Pravilniku o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 62/15) (ni škodljivo za varnost, zdravje in razvoj otroka ter ne vpliva negativno na otrokovo prisotnost v šoli, na njegovo vključitev v programe poklicnega usmerjanja ali usposabljanja, ki ga je odobril pristojni organ, ali na njegovo sposobnost, da pozitivno izkoristi prejeto izobrazbo).

 

Otrok (otrok, ki je dopolnil starost 13 oziroma 15 let) lahko v zgoraj naštetih primerih opravlja delo po predhodnem dovoljenju inšpektorja za delo, ki ga ta izda na podlagi zahtevka zakonitega zastopnika. Postopek in pogoji za izdajo dovoljenja inšpektorja za delo so določeni v Pravilniku o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let (Uradni list RS, št. 60/04 in 21/13 – ZDR-1).

 

Pri delodajalcu lahko dijaki in študenti, ki so dopolnili starost 14 let, opravljajo praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih programov.


ZDR-1 v 212. členu opredeljuje posebne varstvene določbe za delo otrok:

  • delovni  čas otrok, mlajših od 15 let starosti, ki opravljajo lažje delo v času šolskih počitnic, ne sme trajati več kot sedem ur na dan in 35 ur na teden, 
  • delo otroka, ki ga opravlja v šolskem letu zunaj časa, določenega za pouk, ne sme trajati več kot dve uri na dan in ne več kot 12 ur na teden,
  • otrokom je v vsakem primeru prepovedano opravljati nočno delo med osmo uro zvečer in šesto uro zjutraj,
  • otrokom je treba zagotoviti v vsakem 24-urnem obdobju dnevni počitek najmanj 14 zaporednih ur.

 

Za delo otrok veljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, ter o odškodninski odgovornosti (sedmi odstavek 211. člena ZDR-1).