Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o pristojnosti nadzora postopkov imenovanja ravnateljev

 

Inšpektorat RS za delo zadnje čase prejema veliko prijav domnevnih kršitev v okviru postopkov imenovanja ravnateljev. Zato pojasnjujemo, da postopek imenovanja ravnatelja šole ni v pristojnosti Inšpektorata RS za delo. Iz določb 94. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; ZOFVI), ki določa, kdo so strokovni delavci v šoli, izhaja, da ravnatelj ni strokovni delavec. Po kazenskih določbah ZOFVI je namreč Inšpektorat RS za delo pristojen zgolj za nadzor določb tega zakona, ki se nanašajo na zaposlitev strokovnih delavcev. Postopek imenovanja ravnatelja opredeljuje ZOFVI v 53.a členu, vodi ga svet šole, ki odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.

 

Za nadzor izvajanja postopka imenovanja in razrešitve ravnateljev je pristojen Inšpektorat RS za šolstvo in šport, zato vsem prijaviteljem svetujemo, da se v primerih morebitnih kršitev v zvezi z imenovanjem ravnateljev obrnejo na Inšpektorat RS za šolstvo in šport.