Skoči na vsebino

NOVICA

IRSD odločno zavrača očitke poslanske skupine Levica o nezakonitem delovanju

Glavna inšpektorica RS za delo Nataša Trček je danes v izjavi za medije glede poziva poslanske skupine Levica pojasnila, da odločno zavrača očitke o nezakonitem delovanju inšpektorata, saj IRSD deluje v skladu z zakonodajo in pri sprejemanju odločitev upošteva zakonodajo ter mnenja in usmeritve pristojnih organov. Na enak način je IRSD deloval tudi pri sprejemanju sprememb sistemizacije v letu 2014

 

Inšpektorat RS za delo (IRSD) že leta opozarja na kadrovsko podhranjenost inšpektorata - v svojih letnih poročilih, v javnih nastopih in ob vseh drugih priložnostih, ko je to mogoče izpostaviti - tako da so to zaznali že vsi državni organi, ki spremljajo delo IRSD, predstavniki delavcev in delodajalcev, vendar je tudi IRSD podvržen kadrovski kvoti, ki jo določi Vlada RS s skupnim kadrovskim načrtom organov državne uprave, na število zaposlenih v IRSD pa je pomembno vplival tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ. Ne IRSD ne MDDSZ nimata lastnih vzvodov za kadrovsko okrepitev, obremenitve inšpektorjev lahko organ zmanjšuje zgolj z različnimi organizacijskimi ukrepi, Vlada RS je nekoliko pomagala nekaj najbolj kadrovsko podhranjenim nadzornim organom z  Akcijskim načrtom v zvezi z organizacijo in izvedbo opravljanja pripravništev v Republiki Sloveniji, s katerim je med drugim tudi IRSD omogočila zaposlitev nekaj pripravnikov, ki se ne vštevajo v kvoto kadrovskega načrta. Pripravniki, ki jih je IRSD na tej podlagi uspel zaposlili v preteklem in tekočem letu, so se že zelo izkazali, zato si bo IRSD prizadeval, da bi jih lahko zaposlili tudi po izteku dobe pripravništva, vendar ne na račun števila inšpektorjev (pogoj za zaposlitev inšpektorja za delo je namreč pet let delovnih izkušenj).

 

Ob tem je glavna inšpektorica RS za delo izrazila prepričanje, da je inšpektoratu tudi s tako nizkim številom inšpektorjev uspelo opraviti ogromno dela, kot izhaja nenazadnje iz letnih poročil o delu inšpektorata, iz številnih tudi medijsko odmevnih akcij nadzora in kar inšpektoratu priznavajo praktično vsi državni organi in organizacije, s katerimi sodeluje inšpektorat. Zato so takšne zlonamerne navedbe, ki blatijo delo celotnega inšpektorata in vseh zaposlenih, ki v veliki večini delajo zelo dobro, povsem neupravičene.

 

Inšpektorji so tako v letu 2017:

  • opravili 14.691 inšpekcijskih pregledov, od tega 7754 na področju delovnih razmerij (DR), 6815 na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter 122 v socialni inšpekciji,
  • ugotovili 33.360 različnih kršitev, od tega 11.788 na področju DR, 21.521 na področju VZD in 51 na področju socialne inšpekcije,
  • izdali 10.791 različnih ukrepov (upravne odločbe, prekrškovne odločbe z izrekom globe ali opomina, naznanila sumov storitev kaznivih dejanj oziroma kazenske ovadbe in opozorila kršiteljem po Zakonu o prekrških in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter naročila) - pri številu ukrepov opozarjamo, da je v enem ukrepu lahko sankcioniranih več ugotovljenih kršitev.

Pri IRSD je na dan 5. 7. 2017 zaposlenih:

  • 42 inšpektorjev na področju delovnih razmerij,
  • 29 inšpektorjev na področju varnosti in zdravja pri delu,
  • 5 inšpektorjev v socialni inšpekciji,

ob tem pa ima IRSD odprtih še nekaj postopkov za zaposlitev, do konca leta pa so predvidene še dodatne zaposlitve. 

 

Svetovalna vloga, ki jo inšpektoratu očita Levica, pa je določena tako v mednarodnih aktih (Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 81) kot v nacionalni zakonodaji (Zakon o inšpekciji dela), zato se ji IRSD ne more izogniti, niti si tega ne želi, saj je svetovanje namenjeno temu, da do kršitev sploh ne bi prihajalo. Ob tem pa glavna inšpektorica poudarja, da preventivna (svetovalna) vloga ne izključuje nadzorstvene in kaznovalne vloge, ki jo IRSD v največji meri izvaja, kar prav tako izhaja iz podatkov o delu IRSD.