Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOCIALNE ZADEVE

 

Nadzor na področju socialnih zadev

 

Stvarno pristojnost socialne inšpekcije določa Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ).

  
Socialna inšpekcija tako nadzira izvajanje Zakona o socialnem varstvu (ZSV) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, pri javnih socialnovarstvenih zavodih, koncesionarjih ter pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo socialnovarstvene storitve in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb iz 67. člena ZSV (izvajalci dejavnosti socialnega varstva), nadzor nad izvajanjem drugih zakonov ali na njihovi podlagi izdanih predpisov, ki določajo javna pooblastila ali druge naloge posameznim izvajalcem dejavnosti socialnega varstva ter nadzor nad izvajanjem nalog, ki jih ZSV nalaga občinam, zlasti preverjanje obsega mreže javne službe, za katero je zadolžena občina, in soglasij k cenam storitev, ki jih izda pristojni občinski organ.


Socialna inšpekcija izvaja tudi nadzor nad izvajanjem ZSV in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, s strani fizičnih in pravnih oseb, za katere obstaja sum, da izvajajo dejavnost socialnega varstva brez vpisa v register zasebnikov in pravnih oseb iz 67. člena tega zakona.


Za opravljanje inšpekcijskega nadzora socialne inšpekcije se uporabljajo določbe Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in Zakona o inšpekciji dela (ZID-1), če posamezna vprašanja niso urejena drugače z ZSV.
 
Inšpekcijski nadzor se izvede na pobudo uporabnika socialnovarstvene dejavnosti ali pa na podlagi različno pridobljenih informacij, ki kažejo na morebitno sporno ravnanje izvajalca socialnovarstvene dejavnosti

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko pri določitvi letnega programa dela inšpektorata predlaga vsebino in obseg izvajanja inšpekcijskega nadzora socialne inšpekcije.

 

Socialna inšpekcija v inšpekcijskem postopku nadzira izvajanje oziroma spoštovanje zakonov in predpisov. inšpekcijski  nadzor je namenjen izključno varstvu javnega interesa, zato  inšpektor v postopku ugotavlja, ali je bil z ravnanjem ali opustitvijo izvajalca dejavnosti kršen zakon oziroma drugače normativno določen javni interes. Inšpektor kljub pogostemu pričakovanju pobudnikov nadzora ne more slediti »zahtevam« pobudnika nadzora, s katerimi bi ta želel uveljaviti svoje interese z izdajo drugačnega upravnega akta (odločbe, sklepa) v upravnem postopku (na primer postopki uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ali postopki za zaščito otrok). Inšpektor se bo izrekel o zakonitosti ravnanj izvajalca dejavnosti, pobudnik pa bo moral za varstvo konkretnih pravic poskrbeti s pravnimi sredstvi, ki so mu na voljo – na primer pritožba zoper izdano odločbo, o kateri odloča drugostopenjski organ. Tudi zato Zakon o inšpekcijskem nadzoru izrecno določa, da je stranka v nadzoru samo izvajalec dejavnosti, ki ga nadzira inšpektor. Vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.


Inšpektor ugotavlja dejansko stanje v inšpekcijskem nadzoru. Pri tem najpogosteje po preučitvi pobude in morebitnih dodatnih pojasnil pobudnika pregleda dokumentacijo in evidence izvajalca, pridobi izjave o spornih ravnanjih, si ogleda pogojev opravljPojasnila socialne inšpekcije glede nalog skrbnika za poseben primer v postopku uveljavljanja pravice do institucionalnega varstva anja dejavnosti, je neposredno prisoten pri opravljanju dejavnosti ter opravi pogovor z neposrednimi izvajalci in uporabniki.

 

 

 

OPOZORILA glede izvajalcev in opravljanja socialnovarstvenih dejavnosti

 

 

PROGRAMI REDNIH INŠPEKCIJSKIH NADZOROV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA:

 

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, številka 39/2016; ZSV-F) socialna inšpekcija ne opravljala več rednih inšpekcijskih nadzorov. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa lahko v skladu z drugim odstavkom 105. člena ZSV pri določitvi letnega programa dela inšpektorata predlaga vsebino in obseg izvajanja inšpekcijskega nadzora na podlagi ZSV. Ključne usmeritve nadzora v posameznem letu si Inšpektorat RS za delo (tudi za socialno inšpekcijo) določi v programskih usmeritvah.  
 

- za leto 2016 - za leto 2015 - za leto 2014- za leto 2013
- za leto 2012 - za leto 2011 

- za leto 2010

- za leto 2009

 

 

 

VSEBINSKA POROČILA O UGOTOVITVAH INŠPEKCIJSKIH NADZOROV